|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 30.06.2015

Informacja o stanie postępowania upadłościowego - aktualizacja na dzień 30.06.2015 r.


Wierzyciele TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym przedkłada aktualne informacje o stanie postępowania upadłościowego:

Trwa likwidacja majątku masy upadłości.
Majątek masy upadłości stanowią jeszcze należności oraz drobne ruchomości i prawa majątkowe.

W dotychczasowym postępowaniu sprzedane zostały nieruchomości, pojazdy, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe i magazynowe a także odzyskano część należności. Z uwagi na specyfikę majątku sprzedaż składników majątkowych była trudna i czasochłonna.

Prawie cały sprzedany majątek upadłej spółki stanowił zabezpieczenie spłaty wierzytelności poprzez ustanowione na majątku hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe lub przewłaszczenie - sumy uzyskane ze zbycia obciążonych składników majątkowych nie wchodzą w skład funduszów masy upadłości.

W obecnym stanie postępowania upadłościowego szczególne znaczenie ma windykacja należności, ponieważ od jej rezultatów zależy dalsza spłata wierzycieli.
Należności upadłego o znacznej wartości dochodzone są jeszcze w 2-ch postępowaniach sądowych i w 3-ch postępowaniach egzekucyjnych. Sprawy sądowe i egzekucyjne toczą się w Poznaniu, Gliwicach, Bielsku-Białej i Wodzisławiu Śląskim.
W dotychczasowym postępowaniu upadłościowym wszczęto ponad 40 spraw sądowych i egzekucyjnych. W części spraw udało się odzyskać zasądzone należności co umożliwiło częściową spłatę wierzytelności kategorii II. Należy mieć na uwadze, że dochodzenie należności jest procesem pracochłonnym, długotrwałym i kosztownym a prawomocne orzeczenia w większości spraw zapadają dopiero po wyczerpaniu przez dłużników wszystkich środków odwoławczych.

Stan zadłużenia TECHMEX S.A. wynosi ponad 228 mln zł. Podstawowa Lista wierzytelności uprawomocniła się postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 9.11.2012 r., w jej uzupełnieniu sporządzone zostały jeszcze 3 listy uzupełniające. Ogółem Lista wierzytelności obejmuje zobowiązania upadłej spółki w stosunku do ponad 600 podmiotów. Struktura wierzytelności przedstawia się następująco:
Kat.II 3,4 mln zł;
Kat.III 57,7 mln zł;
Kat.IV 165,3 mln zł;
Kat.V 1,5 mln zł;
Największe zobowiązania upadłego to zobowiązania podatkowe oraz z tytułu zaciągniętych kredytów.

W dotychczasowym postępowaniu upadłościowym dokonano spłaty wierzytelności w kwocie 11,9 mln zł, w tym:
  • ponad 2,8 mln zł na podstawie 3-ch planów podziału funduszów masy upadłości na rzecz byłych pracowników, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ZUS O/Bielsko-Biała; III plan podziału funduszów masy upadłości został wykonany w IV/2015 r. ; stopień zaawansowania spłaty wierzytelności II kategorii zaspokojenia wynosi ponad 80%.
  • 9,2 mln zł na podstawie 16 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenia na składnikach majątkowych upadłego;

Kolejność zaspokajania wierzycieli:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego. Zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie zaspokojenia:

Kategoria II : należności wynikające ze stosunku pracy, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS;
Kategoria III : zobowiązania podatkowe;
Kategoria IV : zobowiązania kredytowe, wierzytelności wynikające z tytułu dostaw towarów i usług, a także z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie);
Kategoria V : odsetki od należności w kategoriach poprzednich;

Wierzytelności zaspokajane są zgodnie z kolejnością kategorii. Stopień zaspokojenia wierzytelności zależy od stanu funduszy zgromadzonych w toku likwidacji majątku upadłego. Wierzytelności dalszej kategorii zaspokajane są dopiero po zaspokojeniu w całości zobowiązań kategorii poprzedzającej. W przypadku zbycia składników majątkowych obciążonych zabezpieczeniami na rzecz wierzycieli tj. hipoteką, zastawem skarbowym, rejestrowym lub przewłaszczeniem środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży wypłacane są na rzecz wierzyciela, który posiada dane zabezpieczenie.

Stan pozostałych spraw :
  • ukończone zostało postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku wobec spółki zależnej – Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A. z/s w Warszawie. TECHMEX S.A. jako największy wierzyciel spółki nie odzyskał swoich należności. Utracone zostały znaczne środki finansowe z tytułu zaangażowania kapitałowego i bieżącego finansowania działalności spółki zależnej. Przed ogłoszeniem upadłości TECHMEX S.A. spółka SCOR S.A. nie prowadziła już działalności operacyjnej, generowała straty i była niewypłacalna
  • trwają postępowania prokuratorskie dotyczące nierzetelnych danych bilansowych w sprawozdaniach finansowych spółki
Wpływ na trwanie postępowania upadłościowego miały i mają takie czynniki jak: skomplikowana sytuacja prawna upadłego (m.in. uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki prawie po roku od ogłoszenia pierwszego postanowienia tj. w dniu 5.11.2010 r.) , przebieg sprzedaży składników majątkowych oraz długotrwały proces dochodzenia należności upadłego na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Syndyk regularnie przedkłada Sędziemu Komisarzowi sprawozdania kwartalne opisujące szczegółowy przebieg postępowania upadłościowego wraz z sprawozdaniem rachunkowym zawierającym zestawienie wszystkich wpływów i wydatków masy upadłości.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl