|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Aktualizacja Bielsko-Biała, dnia 26.11.2021 r.

Wierzyciele TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej niniejszym przedkłada aktualne informację o stanie postępowania upadłościowego (sygn. akt VI GUp 5/10 ) :


Aktualny Stan Spraw :

1/Zakończona została likwidacja majątku masy upadłości.
2/Został sporządzony Ostateczny Plan podziału funduszów masy upadłości zakładający
dalszą spłatę wierzytelności II kategorii zaspokojenia tj.
• wierzytelności pracownicze , dotyczy 232 byłych pracowników upadłego;
• Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Bielsko-Biała;
Dotychczasowy stopień zaspokojenia wierzytelności II kategorii wynosi 93,24 % a po wykonaniu ostatecznego planu będzie to 95,05%.
Przewidywany termin realizacji ostatecznego planu to XII/2021 –I/2022 r.


Dotychczasowy przebieg postępowania upadłościowego :

1/W ramach likwidacji majątku masy upadłości sprzedane zostały 4 nieruchomości , pojazdy, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe i magazynowe a także odzyskano część należności.
Z uwagi na specyfikę majątku sprzedaż składników majątkowych była trudna i czasochłonna.
Prawie cały sprzedany majątek upadłej spółki stanowił zabezpieczenie spłaty wierzytelności poprzez ustanowione na majątku hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe lub przewłaszczenie - sumy uzyskane ze zbycia obciążonych składników majątkowych zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli mających zabezpieczenia.

W licznych postępowaniach sądowych i egzekucyjnych (ponad 40) udało się odzyskać znaczne kwoty należności co umożliwiło znaczącą spłatę wierzytelności kategorii II. Należy mieć na uwadze, że dochodzenie należności to proces długotrwały i kosztowny a prawomocne orzeczenia ,w większości spraw , zapadły dopiero po wyczerpaniu przez dłużników wszystkich środków odwoławczych.
Wpływ na trwanie postępowania upadłościowego miała skomplikowana sytuacja prawna upadłego, przebieg sprzedaży składników majątkowych a przede wszystkim długotrwały proces dochodzenia należności upadłego na drodze sądowej i egzekucyjnej .

2/Stan zadłużenia TECHMEX S.A. wg spisu wierzytelności wynosił ponad 228 mln zł. Podstawowa Lista wierzytelności uprawomocniła się postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 9.11.2012 r., w jej uzupełnieniu sporządzone zostały jeszcze 3 listy uzupełniające. Ogółem Lista wierzytelności obejmuje zobowiązania upadłej spółki w stosunku do 610 podmiotów.
Struktura wierzytelności przedstawia się następująco:
Kat .II 3,4 mln zł;
Kat. III 57,7 mln zł;
Kat. IV 165,2 mln zł;
Kat. V 1,5 mln zł;
Największe zobowiązania upadłego to zobowiązania publiczno-prawne oraz z tytułu zaciągniętych kredytów.

3/W dotychczasowym postępowaniu upadłościowym dokonano spłaty wierzytelności w kwocie 12,4 mln zł , w tym:
- ponad 3,3mln zł na podstawie 4-ch planów podziału funduszów masy upadłości na rzecz byłych pracowników , Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ZUS O/Bielsko-Biała; stopień zaawansowania spłaty wierzytelności II kategorii zaspokojenia wynosi ponad 93,24 % ;
- 9,1 mln zł na podstawie 16 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenia na składnikach majątkowych upadłego ;
- ogólny stopień zaspokojenia 5,41% , po uwzględnieniu ostatecznego planu
podziału funduszów masy upadłości 5,44 % .

Kolejność spłaty wierzycieli.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze ( wersja obowiązująca w dacie ogłoszenia upadłości ) w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego. Zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie zaspokojenia:

Kategoria II : należności wynikające ze stosunku pracy, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS ;
Kategoria III : zobowiązania podatkowe ;
Kategoria IV : zobowiązania kredytowe, wierzytelności wynikające z tytułu dostaw towarów i usług, a także z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło , umowa zlecenie) ;
Kategoria V : odsetki od należności w kategoriach poprzednich;

Wierzytelności zaspokajane są zgodnie z kolejnością kategorii. Stopień zaspokojenia wierzytelności zależy od stanu funduszy zgromadzonych w toku likwidacji majątku upadłego. Wierzytelności dalszej kategorii zaspokajane są dopiero po zaspokojeniu w całości zobowiązań kategorii poprzedzającej. W przypadku zbycia składników majątkowych obciążonych zabezpieczeniami na rzecz wierzycieli tj. hipoteką, zastawem skarbowym, rejestrowym lub przewłaszczeniem środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przedmiotów obciążonych wypłacane są na rzecz wierzycieli posiadających dane zabezpieczenie.

Pozostałe sprawy :
1/ Dokumentacja księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa jest przechowywana w archiwum pod adresem ARCH-DOK Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 17 , 34-325 Łodygowice;
2/ Biuro Syndyka TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej mieści się pod adresem
Bielsko-Biała „Centrum Biznesu BEFAMA” ul. Powstańców Śląskich 6 pokój nr 212;
3/ Adres do korespondencji :
ul. 1 Maja 2 ; 43-300 Bielsko-Biała ; Skr. poczt. 465 ;

4/Syndyk regularnie przedkłada Sędziemu Komisarzowi sprawozdania kwartalne opisujące szczegółowy przebieg postępowania upadłościowego wraz z sprawozdaniem rachunkowym zawierającym zestawienie wszystkich wpływów i wydatków masy upadłości.

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości zostanie złożony wniosek o stwierdzenie ukończenia postępowania upadłościowego wobec TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej .
Ukończenie postępowania upadłościowego planowane jest w I kw. 2022 r.

Danuta Wieczorek
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. u upadłości likwidacyjnej
Tel: 604 812 414 ; e-mail : syndyk.dw@gmail.com


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl