|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


Użyteczne informacje

Zawiadomienie

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 30.11.2009, spółka giełdowa Techmex SA znajduje się obecnie w stanie upadłości likwidacyjnej. Więcej informacji w tej sprawie znaleźć można tutaj.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział V Gospodarczy w dniu 24 lutego 2010 roku postanowił na posiedzeniu niejawnym, że na skutek złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – Sądu Gospodarczego z dnia 30 listopada 2009 sygn. akt VI GU 46/09 w sprawie o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Techmex SA w Bielsku-Białej postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej.

W dniu 14 maja 2010 na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez Sąd II instancji postanowienia z dnia 30 listopada 2009 sygn. Akt VI GU 46/09 o ogłoszeniu upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku postanowił ogłosić upadłość Techmex Spółki Akcyjnej

Sąd Okręgowy V Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej Postanowieniem z dnia 5 listopada 2010, oddalił zażalenie Zarządu Spółki na Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. Tym samym Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2010, sygnatura akt VI GU 13/10, o ogłoszeniu upadłości Techmex SA z siedzibą w Bielsku-Białej obejmującej likwidację majątku jest prawomocne.


Dane kontaktowe

Techmex SA w upadłości likwidacyjnej

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000041568
NIP 547-008-59-53
Kapitał zakładowy: 8.368.672 PLN
Kapitał wpłacony: 8.668.672 PLN
www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl